ตลาดในการจำหน่ายจิ้งหรีด (ของตัวคุณเอง) ..สิ่งที่ต้องคิดก่อนจะเริ่มเลี้ยง

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ตลาดในการจำหน่ายจิ้งหรีด (ของตัวคุณเอง) ..สิ่งที่ต้องคิดก่อนจะเริ่มเลี้ยง

อำนวยฟาร์ม
        ตลาดในการจำหน่ายจิ้งหรีด (ของตัวคุณเอง) คือที่ใหน จะต้องถามตัวเองให้ได้ก่อนที่จะเริ่มเลี้ยง  เพราะหลายครั้งที่มีโทรศัพท์มาสอบถาม "อำนวยฟาร์ม" ของผู้สนใจทั่วไปหรือผู้ที่ตั้งใจเลี้ยงจิ้งหรีด ในอนาคต  จะได้ยินคำถามจะว่าเป็นคำถามแรกก็ได้ว่า ตลาดเป็นอย่างไร เลี้ยงมาก ๆ แล้วจะขายที่ไหน ราคาเป็นอย่างไร อีกกี่ปีจะล้นตลาด อุปสงค์และอุปทานของตลาดดีมั้ย  สำหรับคำตอบแล้ว  สิ่งที่อยากให้นึกถึงเป็นอันดับแรกก็คือ คุณเลี้ยงแล้วจะขายให้ใคร (ในช่วงแรกที่เริ่มเลี้ยง) เพราะอย่าลืมว่าจิ้งหรีดมีอายุ 45 วัน ก็จะเริ่มไข่ หลังจากนั้นก็จะเริ่มตาย รวมๆ แล้ว ตั้งแต่เกิดจนตายประมาณ 60 วัน จึงมีเวลาขายเพียง 15 วัน เท่านั้น... ด้วยเหตุนี้คนที่เริ่มเลี้ยงในช่วงแรก ถ้าไม่ได้ขายก็จะเริ่มท้อ  และหมดกำลังใจ  หากไม่เข้มแข็งสู้ต่อก็จะเลิกเลี้ยงไป ทำให้ไม่ถึงฝันตามที่ตั้งใจจะเลี้ยงในตอนแรก
          หากจะมองตามหลักบริหารธุรกิจแล้ว  ผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่จะเริ่มเข้าสู่ตลาด  ก็จะต้องกำหนดตำแหน่งที่ตนเองจะยืนอยู่ในตลาดให้ชัดเจน นั่นก็คือ คุณเลี้ยงแล้วจะขายให้ใคร (ในช่วงแรกที่เริ่มเลี้ยง) หรือคุณจะขายในตลาดใหญ่หรือตลาดเล็ก
          เมื่อกำหนดจุดยืนได้แล้ว  ก็จะสามารถกำหนดได้ว่า จะเลี้ยงมากหรือเลี้ยงน้อย  เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดที่คุณจะขาย  ซึ่งจะเป็นตัวแปรถึงงบประมาณที่จะต้องลงทุนเลี้ยงนั่นเอง (ส่วนเทคนิคการเลี้ยงนั้นไม่ยาก สามารถศึกษาจากบทความได้ทั่วไป อีกทั้งจิ้งหรีดเป้นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย โตวัย )
        ดังนั้นผู้ที่คิดจะเริ่มเลี้ยง จะต้องรู้ก่อนว่าตลาดหลักๆ ของการขายจิ้งหรีด มีที่ใหนกันบ้าง ซึ่ง "อำนวยฟาร์ม" ขอสรุปหลักๆ จากการค้นคว้าหาข้อมูลและจากประสบการณ์ของตนเองในฐานะเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด แบ่งเป็น 2 ตลาด ดังนี้

        ตลาดท้องถิ่น
            1. ตลาดระหว่างผู้เลี้ยงและผู้บริโภคในพื้นที่ (บ้านใกล้เคียง) จะซื้อขายกันโดยตรง คือผู้ซื้อจะซื้อที่บ่อเลี้ยง การซื้ออาจจะเป็นรายย่อย 1-2 ขีด ถึง 1 กิโลกรัม หรือมากกว่า แล้วนำไปประกอบอาหารทันที การบริโภคเป็นไปได้ ทั้งภายในครอบครัวหรือเพื่อสังสรรค์กับเพื่อนบ้าน  หรือซื้อไปเป็นเหยื่อตกปลาและเลี้ยงสัตว์ เช่น ตุ๊กแก เป็นต้น
            2. ตลาดของฝาก บ่อยครั้งที่อำนวยฟาร์มได้รับโทรศัพท์สั่งซื้อจิ้งหรีด หรือมีผู้มาซื้อที่ฟาร์ม เพื่อนำไปทอดให้ลูกหลานที่ไปทำงานกรุงเทพมหานคร หรือที่อยู่ต่างประเทศ เมื่อกลับมาเยี่ยมบ้านหรือกลับบ้านมักจะชอบซื้อจิ้งหรีดคั่วนำติดตัวกลับไปด้วย หรือซื้อเป็นของฝาก เป็นต้น บางครั้งซื้อกลับไปทอดแล้วส่งไปรษณีย์ไปยังต่างประเทศก็มี
            3. ตลาดรวมท้องถิ่น ในพื้นที่บางแห่งจะมีเกษตรกรที่เป็นแม่ค่าทำหน้าที่จัดซื้อรวบรวมจิ้งหรีดทุก ๆ เช้า เพื่อทำการแปรรูปเองแล้วส่งให้แม่ค้าขายปลีกในเมือง หรือรวบรวมจิ้งหรีดสดเพื่อจัดส่งให้แม่ค้าขายปลีกในเมืองนำไปทำการแปรรูป

        ตลาดกลาง
            เป็นตลาดที่รับซื้ออยู่ในตัวเมืองหรือแหล่งชุมชนใหญ่ ๆ เมื่อทำการรวบรวมจิ้งหรีดแล้วส่งไปตามแหล่งใหญ่ ๆ แต่จากประสบการณ์ของ "อำนวยฟาร์ม" ในฐานะเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด ส่วนใหญ่แล้วตลาดกลางจะเป็นที่ของพ่อค้าคนกลางมารับซื้อจากผู้เลี้ยงแล้วไปขายต่อให้กลับแม่ค้ารายย่อยอีกทอดหนึ่ง ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงจะต้องเลี้ยงส่งขายให้พ่อค้าคนกลางครั้งละไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม ไปจนถึง 1,000 กิโลกรัม แต่เกษตรกรก็ต้อเข้าใจว่าการขายผ่านพ่อค้าคนกลางและในปริมาณที่ขายจำนวนมากต่อครั้ง ก็จะขายได้ราคาที่ถูกกว่าการขายในตลาดท้องถิ่น  และที่สำคัญจะต้องหาและติดต่อพ่อค้าคนกลางเอง  รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นว่าจะสามารถเลี้ยงส่งให้เพียงพอกับความต้องการได้ในแต่ละครั้ง


อำนวยฟาร์ม
โดย   จีระชัย พันธฤทธิ์  ...........( MBA9 - STOU)
       การตลาดและประชาสัมพันธ์